Türkiye’de Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Projesi

Avrupa Konseyi'nin 1672 sayılı Kararı ile 24 Ekim 2006 tarihinde İstihdam ve Sosyal Dayanışma Topluluk Programı (PROGRESS) oluşturulmuştur. Bu program ile; 2006 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olan Sosyal dışlanma ile Mücadele, Cinsiyet Eşitliği, Ayrımcılıkla Mücadele, İstihdamı Teşvik Tedbirleri Avrupa Topluluk programları tek bir program altında birleştirilmiştir. Söz konusu Program Avrupa Birliği'nin sosyal politika ve istihdam alanındaki mevzuatına ilişkin uygulamaların projeler aracılığıyla desteklenmesini ve böylece üye ülkelerde bu alandaki uygulamaların geliştirilmesini sağlamak amacıyla 2007- 2013 dönemini kapsayacak biçimde oluşturulmuştur. PROGRESS programının istihdam, sosyal içerme ve koruma, çalışma koşulları, ayrımcılıkla mücadele ve cinsiyet eşitliği alanlarında değişim ve modernleşme sağlanma yönünde hizmet etmesi öngörülmüştür.17 Ekim 2007 tarihinde Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 14.04.2009 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı PROGRESS programı kapsamında çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu kılınmıştır.

Türkiye'de Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Projesi PROGRESS Programının "Ayrımcılıkla Mücadele" alt başlığı kapsamında Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ortaklığında yürütülmüştür. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının eş finansmanı ile birlikte Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen projenin temel amacı; Türkiye'de özürlülüğe dayalı ayrımcılıkla mücadele stratejilerinin belirlenmesine ve bilgiye dayalı politika belirlenmesine katkıda bulunmaktır. Projenin amacı doğrultusunda iki ana faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bunlar; Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması ve Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Sempozyumudur.Projenin Amacı

  • Türkiye'deki özürlülüğe dayalı ayrımcılığın boyutlarının bilimsel yöntemlerle ortaya konulması,
  • Başta 2000/78 nolu AB direktifi olmak üzere, AB politikaları konusunda farkındalığın arttırılması, eşitlik kurumunun yapılanmasında özürlülük boyutunun nasıl yer alacağının tartışılması,
  • AB ülkelerindeki özürlülüğe dayalı ayrımcılıkla mücadelede iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,
  • Ülkemizde farklı ayrımcılık alanlarındaki (kadın, çocuk vb.) gelişmelerin ve başvuru mekanizmalarının işlerliğinin tartışılması